-->

Tổng cục Hải quan ban hành công văn 521/TCHQ-TXNK ngày 18/02/2022 về việc thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Nhằm thực hiện đúng nội dung Nghị quyết số 43/2022/QH15, Nghị định số 15/2022/NĐ-CP thống nhất trong toàn ngành, Tổng cục Hải quan ban hành công văn hướng dẫn số 521/TCHQ-TXNK ngày 18/02/2022

Công văn 521/TCHQ-TXNK
Công văn 521/TCHQ-TXNK

Công văn 521/TCHQ-TXNK
Công văn 521/TCHQ-TXNK

Xem thêm: Các văn bản khác tại đây

Bài viết liên quan: