-->

HS code Import export - 84483390

HS code Import export - 85332129

HS code Import export - 84829130

HS code Import export - 84239020

HS code Import export - 85389000

Phân nhóm 2906 - mã HS 29061100

Phân nhóm 3305 - mã HS 33051090

Phân nhóm 3304 - mã HS 33041000

Phân nhóm 3402 - mã HS 34021110

Phân nhóm 3910 - mã HS 39100020

Phân nhóm 8536 - mã HS 85366999

Phân nhóm 8481 - mã HS 84812090

Phân nhóm 9021 - mã HS 90211000

Phân nhóm 9026 - mã HS 90268020

Phân nhóm 4009 - mã HS 40092290

Phân nhóm 7205 - mã HS 72051000

Phân nhóm 1602 - mã HS 16023199

Phân nhóm 4407 - mã HS 44079990

Phân nhóm 4403 - mã HS 44032090

Phân nhóm 9609 - mã HS 96091010