Tổng cục Hải quan ban hành công văn 521/TCHQ-TXNK ngày 18/02/2022 về việc thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP